Child Abuse Prevention Seminar + St. Basil Church, Kansas City, KS