Skip to Navigation

Thekla, Proto-Martyr, Equal-to-the-Apostles, Exaposteilaria

Sheet Music: 
Grouping: 
Exaposteilaria

This is the Exaposteilarion and Theotokion for St. Thekla, September 24th, Prosomoion "Hearken, ye women."  "A mortal bridegroom thou didst spurn . . . ."